Ολοκληρωμένο σύστημα Ηλεκτρικής Περίφραξης με Ηλιακό πάνελ 40W και μετασχηματιστή Olli 250+

mobile