Ετικέτα σήμανσης για την βάση Schrack YPT78704.

mobile