Ολοκληρωμένο σύστημα Ηλεκτρικής Περίφραξης με Ηλιακό πάνελ 40W και μετασχηματιστή Olli 450+

mobile