Μικροφλοτέρ σπαστό 4 μοίρες HUTO HT-PP-10 | 220V AC / 24V DC, 0.8A, 20/50Pa

mobile