Μικροφλοτέρ ίσιο, HUTO HT-304-3 | 220V AC / 24V DC, 0.8A, 20/50Pa

mobile