Μηχανική μανδάλωση με χειριστήριο Schrack MC1.

mobile