Καλώδιο Αντιστάθμήσεως τύπου K με πλαστική επικάλυψη

mobile