Καλώδιο Αντιστάθμήσεως τύπου J με πλαστική επικάλυψη

mobile